Freight consulting s.r.o. sk

logo firmy Freight consulting s.r.o.
Lokalizacja: Bancíkovej 1/A, 821 03 Bratislava
Numer telefonu: +421 948 39 20 22
Strona internetowa: freightconsulting.sk
E-mail: transport@freightconsulting.sk

Opinie (9) przetłumaczone za pomocą Google Translate

 • Krapka U Krapka U

  We Włoszech zepsuł się system adblue, po czym policja go opanowała, oczywiście dojechała do setki, gdzie wszystko zostało zlikwidowane. Ponad rok później zapadł wyrok sądu, że rzekomo naprawiłem ciężarówkę z własnej inicjatywy i teraz jestem winien właścicielowi tego biura 1000 euro. W czasie pracy żaden kierowca normalnie stamtąd nie wychodził.


  В Италии сломалась система адблю, и после этого полиция свела на контроль, естественно загнали на сто, где всё устранили. Спустя более чем год пришло решение суда о том, что я якобы по собственной инициативе отремонтировал грузовик и теперь должен собственнику данной конторы 1000 евро. За время работы ни один водитель нормально оттуда не уволился.

  10-03-2023 Odpowiedz
 • Dark side of the moon Dark side of the moon

  Chciałbym podzielić się swoim doświadczeniem w tej wspaniałej instytucji, co prawda nie jako kierowca, ale jako pracownik biurowy, ale myślę, że będzie jeszcze ciekawiej. Małe szaraszkowe biuro z własną flotą pojazdów, działem logistyki z wystawcami, dyspozytorami, spedytorami itp.. d i t. P. Nie ma tam poczucia stabilności, przeróbka jest często, kierownictwo zawsze szuka pretekstu, żeby dać za coś mandat (tak naprawdę pracownicy biurowi są jeszcze bardziej pojebani niż kierowcy). Nie oczekuj szacunku. W tej chwili, być może ze względu na złą reputację, już szukają kierowców i pracowników biurowych o nazwie IKIGAI s. R. o. Tam obroty są szalone. Jakie są sterowniki, jaka jest reszta. ludzie pracują od kilku dni do 7-8 miesięcy. (1-2 osoby pracują tam ponad rok z biura, kierowcy trochę lepsi). Mogą nie zarabiać, to prawda. Będą wyjaśnienia (tak jak tutaj pod recenzjami), mówią, że sam sobie jesteś winny / zrujnowany / rzuciłeś pracę / źle zrobiłeś i bla bla, jak to mówią, zawsze można znaleźć wymówkę. Ogólnie rzecz biorąc, HR (w nadziei na podlizywanie się kierownictwu lub z innych powodów) zawsze będzie słodko śpiewać w kierunku twojej winy. Był przypadek niewypłacania wynagrodzeń pracownikom, którzy po prostu zdecydowali się odejść, ale jednocześnie pozostali w pracy, rzekomo nie zrobili czegoś na czas i firma otrzymała dużą karę. Chociaż jest to logiczne dla wszystkich, w normalnej praktyce firmy zawsze biorą odpowiedzialność za wszelkie ryzyko, zwłaszcza w tak nerwowym obszarze, jakim jest logistyka.. Cóż, jeśli coś się stało, zawsze możesz pozwać pracownika. Ale we frachcie po prostu pozostaniesz bez wynagrodzenia. Poza tym część pracowników pracuje na szaro (część pensji jest biała, a część jest w kopercie) i odpowiednio w przypadku sporów z kierownictwem tej części z koperty po prostu nie dostaniesz. Sama pensja jest niższa niż średnia w Bratysławie. W przypadku problemów z kierowcą opcją było po prostu „przeczesanie”, najważniejsze jest to, że samochód z ładunkiem nadal się porusza. Poda śniadanie. W biurze między sobą ta zasada też się sprawdza (o ile Cię potrzebują). Kierowcy - jeśli zostałeś bezprawnie ukarany mandatem, niezapłacony czy coś innego i jesteś w Europie Zachodniej z ładunkiem, spokojnie zagroź opuszczeniem auta - a rozwiązanie Twojego problemu zauważalnie przyspieszy, po telefonicznych "grzebieniach" oczywiście. Kierownictwo. Towarzysz na K wspominał tu wielokrotnie. po prostu śmieszny pacjent, może sobie pozwolić na podniesienie głosu na pracowników, nie chce uczestniczyć w rozwiązywaniu problemów, ogólnie - kobiecych, histerycznych i emocjonalnych. Pływa dzięki pożyczkom. Czasami wygląda to jak rodzicielski syn, któremu dano coś do kierowania pod piękną legendą, ale nie wyjmuje. W przypadku już realnych problemów i "huśtawek" z nim w realu, zarówno od strony kierowców, jak i od strony perskiego biura. lubi tchórzliwie wzywać policję. Najbardziej niedorzeczna manipulacja z jego strony, "oszukujesz mnie", "nigdzie cię nie zatrudnią z tak złą pracą", zawsze obwinia wszystkich za swoje problemy, nigdy nie przyznaje się do błędów. Wymaga niewolniczego powrotu do pracy, ale jest bardzo chciwy na pieniądze, nie lubi się z nimi rozstawać. Sposób komunikacji, że wprowadzenie biznesu i podejście do wszystkiego jak najbardziej prowincjonalne i dziecinnie naiwne. Nie odradzam ci pracy tutaj. Ale są plusy. Generalnie w moim przypadku szybko zorientowano się co się dzieje, postanowiono jak najbardziej się "pobawić" i wygładzić zakręty i zyskać fachowość. doświadczenie w tej placówce. Jeśli chodzi o doświadczenie zawodowe - jest bardzo dobre, wykonasz pracę dla siebie i dla innych i ogólnie poznasz wszystkie niuanse i podstawy logistyki. Mogą cię tam zabrać bez wprawy, jeśli jesteś choćby włóczęgą z ulicy, dopiero co umytym i potrafisz ułożyć przynajmniej trzy zdania po słowacku. Kierowcy 90% - rosyjskojęzyczni. Po zdobyciu doskonałego doświadczenia naturalną rzeczą było odessanie stamtąd, generalnie nikt z byłych pracowników biurowych nie żałuje wyjazdu i wszyscy są zadowoleni w nowym miejscu. Dobry start w karierze i szansa na dostanie się do fajnej, dużej firmy, gdzie obciążenie pracą będzie 5 razy mniejsze, a wynagrodzenie wyższe. Wystarczy tam wytrzymać 5-7 miesięcy i można biegać. Oni cię wykorzystują - a ty ich. Kierowcy - Naruszenie tacho czasami się zdarza, ale w przypadku grzywny firma płaci (jeśli to nie była twoja wina, ale na przykład sam zostałeś poproszony o pilne wyjęcie czegoś). Jeśli nie weźmiesz powyższego, to, jak gdzie indziej, załaduj - jedź. Nie płacą urlopów, nie lubią zwolnień lekarskich. Jako rodzaj firmy transportowej - 1/10, jako firma rekrutacyjna do dostarczania wyszkolonego personelu do innych firm - 10/10


  Хотелось бы поделиться опытом работы в этом чудесном заведении, правда не водителем, а в качестве офисного персонала, но думаю будет даже интереснее.

  Небольшая шарашкина контора, с своим автопарком, логистическим отделом с диспонентами, диспетчерами, экспедиторами и т.д и т.п. Чувства стабильности там нет, переработки часто, руководство всегда ищет предлог дать за что либо штраф (по сути офисников дрючат еще более, чем водителей). Уважения не ждите. На данный момент возможно из-за плохой репутации уже ищут водителей и офис-персонал под названием IKIGAI s.r.o. Текучка там - дикая. Что водителей, что остальных. люди работают от пару дней до 7-8 месяцев. ( 1-2 человека там работает более года из офиса, у водителей чуть лучше).

  Могут не заплатить зарплату, это правда. Будут объяснения ( как тут под отзывами) , мол вы сами виноваты/испортили/бросили работу/ сделали не так и бла бла, как говориться предлог всегда можно найти. Да и в целом HR (в надежде подлизаться к руководству или по иным причинам) всегда будет мило подпевать в сторону вашей вины.

  Был случай невыплаты зарплаты сотрудникам, которые просто решили уволиться, но при этом оставались отрабатывать, якобы они что-то во время не сделали и фирма получила большой штраф. Хотя логично всем, в обычной практике компании всегда берут на себя ответственность за всякие риски, особенно, в такой и без всего нервной области как логистика. Ну если что-то и случилось, можно всегда подать на сотрудника в суд. Но во фрейте останетесь просто без зарплаты.

  Также некоторые из сотрудников работают в серую ( часть зарплаты белая, а часть в конверте ), ну и соответственно при спорных моментах с руководством той части из конверта вы как раз и не получите. Сама зарплата меньше средней по Братиславе.

  В случае проблем с водителем предлагался вариант его просто "зачесать", главное, чтоб машина с грузом продолжала движение. Будут кормить завтраками. В офисе между собой это правило тоже работает ( пока вы нужны им). Водителям - если вас незаконно оштрафовали, не заплатили или еще что-то и вы находитесь в западной Европе с грузом, спокойно грозитесь оставить машину - и решение вашей проблемы, заметно ускорится, после телефонных "зачесов", конечно.

  Руководство. Упомянутый неоднократно тут товарищ на К. просто забавный пациент, повысить голос на сотрудников может себе позволить, участвовать в решении проблем не желает, в целом - женственный, истеричный и эмоциональный. Выплывает благодаря кредитам. Иногда выглядит как родительский сынок, которому дали чем то рулить под красивой легендой, а он не вывозит. В случае уже реальных проблем и "качелей" с ним в реальной жизни, что с стороны водителей , что стороны офис перс. любит трусливо звонить в полицию. Присутствует максимально смешные манипуляции с его стороны, "вы меня обманываете", "с такой плохой работой вас нигде не возьмут", всегда обвиняет всех в своих проблемах, своих ошибок никогда не признает. Требует рабскую отдачу в работе, но до денег очень жадный, расставаться с ними не любит. Манера что общения, что введения бизнеса и подходы ко всему максимально провинциальные и по-детски наивные.

  Не буду отговаривать вас от работы тут. Но есть и плюсы. В целом, в моем случае, быстро пришло осознание что к чему, было принято решение "играть" и максимально сглаживать углы на сколько это возможно и набрать проф. опыта в этом заведении. Касаемо опыта работы - он очень хороший, будете делать работу за себя и за другого и в целом познавать все нюансы и азы логистики.

  Туда могут взять без практики, если вы даже Бомж с улицы, только умытый и хоть больше трех предложений можете связать по-словацки. Водители 90 % - русскогоговорящие. После получения отличного опыта естественно был слив оттуда, в целом, никто из бывших офисных не жалеет уходу и каждый счастлив на новом месте. Хороший старт для карьеры и шанс попасть в классную большую компанию, где и нагрузка будет в 5 раз меньше и зарплата больше. Нужно выдержать там просто 5-7 месяцев и можно бежать. Они используют вас - а вы используйте их.

  Водителям - Нарушение тахо иногда бывает, но в случае штрафа фирма платит ( если было не по вашей некой вине, а например вас самих попросили срочно что-то вывезти). Если не брать вышеперечисленное, то как и везде , грузите - ездите. Отпуска не платят, больничные не любят.

  Как некая транспортная компания - 1/10, как рекрутинговая, по поставке подготовленных кадров в другие компании - 10/10

  05-03-2023 Odpowiedz
 • Alexandr Poddubnyi Alexandr Poddubnyi

  Nie zbliżajcie się do progu tej firmy. Poinformuj wszystkich kierowców, których znasz i których nie znasz, za pośrednictwem komunikatorów internetowych, sieci społecznościowych. Firma płaci ani grosza, a jeśli zdecydujesz się rzucić palenie, po prostu poproszą policję o anulowanie zezwolenia na pobyt. Krótko mówiąc firma nie jest wiarygodna.


  Близко не подходите к порогу этой фирмы. Сообщите всем водителям кого знаете и не знаете, через мессенджеры, социальные сети. Фирма платит копейки, а если решишься уволиться, то они просто попросят полицию отменить ВНЖ. Короче фирма не надёжная.

  15-01-2023 Odpowiedz
  • User Name Виталий Тара
   Sanya, nie pracowałeś w firmie i nie wiesz o czym mówisz, tutaj wszystko jest w porządku. Jeśli jesteś normalny, to jest dla ciebie normalne, ile pracowałeś i ile zarobiłeś, nie ma problemów.

   Саня ты в фирме не работал и не знаешь что говоришь, все здесь ок. Если ты нормальный то и к тебе по-нормальному, сколько отработал столько заработал, проблем ноль.

   10-02-2023 Odpowiedz
 • Grzegorz Lipa Grzegorz Lipa

  Firma nieuczciwa, nie płaci za frachty. Jak najdalej od niej.

  07-10-2022 Odpowiedz
 • Сергей Сергей

  Nikomu nie radzę! Kłamcy i oszuści! Nie płać kierowcom pieniędzy ani pieniędzy za transport !!!!!! UWAGA !!!!


  Нікому не раджу ! БРЕХУНИ І ОБМАНЩИКИ ! Не платять ні гроші водіям ні гроші за транспорт !!!!!! ПОЗОР !!!! 

  28-01-2021 Odpowiedz
  • User Name HR- koordinator
   Siergiej ****, 2.11.19**, Rosja, Klienci narzekali na Twoje aroganckie i agresywne zachowanie. Były też skargi od klientów, że przyjechałeś załadować i narobiłeś bałaganu na przyczepie i że przegrody, podkładki antypoślizgowe były porozrzucane. Rozpocząłeś pracę 07.05.2020, tego dnia nic nie zrobiłeś, tylko podpisałeś umowy i rozpakowałeś bagaż. Od 08.05.2020 do 10.05.2020 chciałeś odpocząć, a nie pracować. W dniu 15.05.2020 również chciałeś odpocząć, bo jesteś zmęczony i odmawiasz niczego. W dzisiejszych czasach miałeś urlop bezpłatny. Ostatniego dnia w pracy przejechałeś 126 kilometrów, ponieważ nie wykonałeś poleceń menedżera floty i zjechałeś z drogi. Zostałeś zwolniony z Bring Slovakia, zabraliśmy Cię do firmy, ale w bardzo krótkim czasie dowiedzieliśmy się, że jesteś osobą problematyczną i nawet dyspozytor nie będzie z Tobą współpracował. Mechanik również cię porzucił. Na podstawie powyższego podpisaliśmy z Państwem umowę o rozwiązaniu stosunku pracy.

   Сергей ****, 2.11.19**, Россия,

   Клиенты жаловались на ваше высокомерное и агрессивное поведение. Были также жалобы от клиентов, что вы пришли грузить и устроили беспорядок на прицепе и что были разбросаны перегородки, противоскользящие колодки. Вы начали свою работу 05.07.2020, в этот день вы ничего не сделали, просто подписав контракты и распаковав свой багаж. С 05.08.2020 по 05.10.2020 вы хотели отдыхать, а не работать. 15/5/2020 вы также хотели расслабиться, потому что вы устали и отказываетесь что-либо делать. В эти дни у вас был неоплачиваемый отпуск. В свой последний день на работе вы проехали 126 километров, потому что не выполнили указания менеджера автопарка и отклонились от дороги. Вас уволили из Bring Slovakia, мы взяли вас в компанию, но за очень короткое время выяснили, что вы проблемный человек и с вами работать не будет даже диспетчер. Механик также отказался от вас. Исходя из вышеизложенного, мы подписали с Вами договор о прекращении трудовых отношений.

   25-02-2022 Odpowiedz
  • User Name Alexandr Poddubnyi
   Nie polecam nikomu pracy w tej firmie. Kierownictwo to oszuści, płacą ani grosza, mają na myśli rzeczy, zanim zostaną zwolnieni. Krótko mówiąc, firma chce zarabiać na kierowcach.

   Никому не советую работать в этой компании. Руководство аферисты, платят копейки, перед увольнением делают подлые вещи. Короче фирма хочет заработать на водителей.

   15-01-2023 Odpowiedz
 • ДедДед

  Oszuści są zwyczajni. Praca w godzinach nadliczbowych na karcie chipowej reżysera Komenda. Uważa się, że niedopłata jest niewielka. W listopadzie 2020 z 30 dni pracowałem 26 dni. Przy obiecanym 65 € / dzień to 1690 €. Otrzymał 650 €. Przez długi czas przez telefon starałem się dowiedzieć, gdzie jest pensja i kiedy. Zmięty, pomyślał. Potem urodziły: to są grzywny. Po co? Znowu długo myśleliśmy, przestali odpowiadać na wezwania. Potem skontaktowałem się z jednym z dyspozytorów. W prywatnej rozmowie powiedział: taka jest polityka firmy. Po prostu odejdź cicho. Ukradziono mi 1050 € z jednej pensji. N / G został bez pieniędzy. Najwyraźniej Komenda ma problemy z gotówką. Jest tam 20 osób, 3-4-5 kierowców. Reszta zostaje głupio okradziona na szczególnie dużą skalę. Płyn jest dziki. Ludzie pracują od 2 dni do 2 miesięcy. Od maja 2020 do listopada wymieniono 12 mechaników. Nie ma dokładnych czynników księgowych. Firma prowadzona przez oszusta.


  Аферисты обычные. Сверхурочная работа по чипкарте директора Коменда. Недоплата сказано мягко. За ноябрь 2020г из 30 дней отработал 26 дней. По обещанным 65 €/день это 1690 евро. Получил 650€. Долго по тлф добивался, где з/п и когда. Мялись, думали. Потом родили: это штрафы. За что? Снова долго думали, на звонки перестали реагировать. Потом дозвонился одному из диспетчеров. В частном разговоре сказал: это политика компании. Просто тихо уходите. У меня украли 1050 € с одной зарплаты. На Н/Г оставили без денег. Видимо у Коменды проблемы с наличкой. Водителей человек 20. 3-4-5 там прижились. Остальных тупо обворовывают в особо крупных размерах. Текучка дикая. Люди работают от 2-х дней до 2-х месяцев. С мая 2020 до ноября сменилось 12 механиков. Водителей учёта точного нет. Фирма под руководством афериста.

  30-12-2020 Odpowiedz
  • User Name Peter- Freight
   Witalij ****, 3. 3. 19**, Ukraina, DED Pracowałeś z nami na wynajem od 16.10.2021 do 31.01.2021, od których byłeś nieobecny od 22.12.2020 do 31.01.2021, kiedy zostawiłeś samochód załadowany i przestałeś pracować. Zaraz po przyjeździe poprosiłeś o wpłatę w w kwocie 200 euro, którą otrzymałeś, mimo że nic nie pracowałeś. Zaraz po wylądowaniu w ciągu pierwszych kilku dni przebiłeś dwie opony - szkody warte prawie 500 euro. Dokumenty zostały przesłane z opóźnieniem, więc firma nie była w stanie obciążyć klienta kosztami wysyłki. zdałeś dokumenty transportowe w fatalnym stanie, mokre, śmierdzące i brudne, dla dziewczyn z finansami. Chciała zgrać z powodu twoich brudnych i śmierdzących dokumentów. 16. 11. ty otrzymała dodatkową zaliczkę w wysokości 200 EUR prowadziłeś BL 704 ME / BL151YL, które musieliśmy po tobie posprzątać, ponieważ kierowcy po tym, jak nie chciałeś wsiadać do auta. 15. 12 musimy miały wysłać Ci zaliczkę na Twoje konto 500 Eur, dokonując wpłaty u naszego dyspozytora za Twój wynik, ponieważ zostałeś złapany przez policję w Słowenii na prowadzeniu pojazdu bez winiety. W grudniu ty otrzymał mandat za przekroczenie prędkości - 40 euro z Austrii. Kolejna kara za w wysokości 365,83 euro za złe włączenie i instalację opłat w AT i prowadzenie pojazdu w Austrii na 2 osie zamiast na 5 osi. Nieobecność od 22. 12. 2020 kiedy zostawiłeś pojazd załadowany i twój ex koledzy musieli sobie z tym poradzić. Kolejna w porządku złożony za przekroczenie prędkości w IT - 77,38 € - połączenie zostało również wysłane do płatność, której nie wziąłeś. Marzec 2021 w sprawie ****, na rzecz Fracht Consulting s. r. O. , główna kwota dług 716,43 EUR plus wydatki 170,57 EUR. Wyjaśniliśmy wszystkim pensję. Polityka naszej firmy to sprawiedliwość. Jeśli nie masz żadnych strat, grzywny i się uda, wtedy wszystko płaci się co do grosza. Mamy 35 kierowców a są kierowcy, którzy są tu od lat. Działają jak powinien, a firma i kierowca są zadowoleni. Jeśli mechanika się zmieni, to dlatego, że żaden mechanik nie chce pracować z taką osobą jak ty. My też nie trzymamy kierowcy tacy jak ty pan **** bo robisz dyspozytorom piekło. Problem nie tkwi w firmie, ale w Tobie Panie Witalij****, problem będzie w każdą firmę, w której będziesz pracować. Nie możesz pracować przez długi czas firm.

   Виталий ****, 3.3.19**, Украина, «DED»

   Вы работали с нами по найму с 16/10/2021 по 31/01/2021, из которых вы отсутствовали с 22/12/2020 по 31/01/2021, когда вы оставили свой автомобиль загруженным и остановили работу.

   Как только вы приехали, вы попросили залог в размере 200 евро, который вы получили, хотя ничего не отработали.

   Сразу после посадки, в первые несколько дней вы пробили две шины - повреждение почти на 500 евро. Вы подали документы с опозданием, поэтому компания не смогла выставить счет за доставку клиенту.

   Вы сдали транспортные документы в ужасном состоянии, мокрые, вонючие и грязные, девушкам с финансового. Ее хотело вырвать из-за ваших грязных и вонючих документов.

   16.11. Вы получили дополнительный аванс в размере EUR 200

   Вы ездили на машине BL 704 ME / BL151YL, которую мы должны были чистить после вас, потому что водители после вас не хотели садиться в машину.

   15.12 мы должны были отправить Вам аванс на счет 500 Eur, внеся депозит нашего диспетчера на Ваш счет, потому что вас поймала полиция в Словении, где вы ехали без виньеты.

   В декабре вы получили штраф за превышение скорости— 40 евро из Австрии.

   Еще один штраф в размере 365,83 евро за плохое включение и установку дорожных сборов в AT и вождение транспортного средства по Австрии для 2 осей вместо 5 осей.

   Отсутствие с 22.12.2020, когда вы оставили транспортное средство загруженным и вашим бывшим коллегам пришлось заниматься им за вас.

   Еще один штраф поступил за превышение скорости в IT - 77,38€ - также был отправлен призыв к оплате, который вы не взяли.

   В марте 2021 года в отношении ****, в пользу Freight consulting s.r.o.,

   сумма основного долга EUR 716,43 плюс расходы EUR 170,57.

   Зарплату мы всем разъяснили. Политика нашей компании– это справедливость. Если у вас нету никаких убытков, штрафов, и вы преуспеваете, то все оплачивается до копейки. У нас 35 водителей, и есть водители, которые были здесь в течение многих лет. Они работают так, как должны, и компания и водитель довольны. Если механики и меняются, это потому что ни один механик не хочет работать с таким человеком, как вы. Мы также не держим таких водителей, как вы, г-н ****, потому что вы делаете ад для диспетчеров. Проблема не в компании, а в вас, господин Виталий ****, проблема будет в каждой компании где вы будете работать. Вы не можете длительно работать в компании.

   25-02-2022 Odpowiedz

Udostępnij znajomym:

Informacja!
Komentarze takie jak „Gówno firma!” nie zostanie opublikowany!
Negatywne i pozytywne komentarze powinny być uzasadnione.
Publikowanie danych osobowych jest zabronione!
Zabronione jest obrażanie i poniżanie!

Zostaw opinia